Le prophete mohammad et sa famille vénéréé


he will not keep the money

If a person does not develop those social abilities, it is dangerous for him to have a lot of money

Âñåì ïðèâåò!
Èçâåíèòå çà îôòîï, íàøåë ðåñóðñ êîòîðûì õî÷ó ïîäåëèòüñÿ. Áåñïëàòíûå èíñòðóêöè äëÿ åëåêòðîíèêè.
×òî áû íåáûëî æàëîá, íà ðåêëàìó, ññûëêà íà ðåñóðñ â ïðîôèëå!

Répondre
Pseudo :
Adresse e-mail:


Se souvenir de mes infos ( pseudo et e-mail ) :
Cochez la case ci-contre :